Acerca de…

El Consell

El Consell Esportiu del Baix Penedès som una entitat privada, d’interès públic i social, sense cap finalitat de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions i amb les limitacions que assenyalen les lleis i les normes vigents aplicables.

Com agrupació esportiva, creada en el marc de la Llei de l’Esport de Catalunya, està formada per les associacions escolars, clubs, associacions o federacions esportives, ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Penedès.

La nostra activitat està centrada en el foment, la promoció i l’organització de l’activitat esportiva, molt especialment en edat escolar de caràcter no obligatori a la comarca, als efectes d’executar i gestionar la política esportiva del Consell Comarcal i els ajuntaments del Baix Penedès, amb els quals tenim màxima predisposició en treballar conjuntament.

Missió

El nostre motiu d’existència és el foment, promoció i organització de serveis i activitats inherents i complementaries a l’activitat física i esportiva per tota la comarca del Baix Penedès.

Visió

Entenem que la comarca ha de tenir en el Consell Esportiu un referent en tot allò necessari i vinculat a l’activitat física, la salut i l’esport. Sigui en la capa social i entorn que sigui: Educatiu, lúdic, formatiu, escolar, extraescolar, professional, públic, privat…
 

Valors

El Consell...

Competències

Les nostres competència han d’anar encaminades bàsicament al foment i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar i activitats de lleure i amb aquesta finalitat realitzarà les activitats següents:

a) Coordinar i, si s’escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar a la comarca del Baix Penedès.

b) Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius de Catalunya en edat escolar i organitzar-ne les fases prèvies corresponents, i amb altres programes esportius d’acord amb les directrius que determini la Secretaria General de l’Esport.

c) Assessorar els ajuntaments i consell comarcal, i també els clubs, les escoles i altres entitats esportives del Baix Penedès, en l’activitat esportiva a càrrec seu i, si s’escau, col·laborar en la seva execució.

d) Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l’objecte de cercar la millora qualitativa del personal tècnic i voluntari esportiu que es dedica a l’esport en edat escolar i de lleure no federat.

e) Col·laborar amb els ajuntaments, administracions públiques i les entitats titulars de les instal·lacions esportives de la comarca, per tal d’impulsar la millor utilització i activitats físiques i esportives a les mateixes, executant, si s’escau, la seva gestió i execució, mitjançant conveni.

f) Executar les activitats de formació de tècnics, físiques, esportives i de lleure que puguin encomanar els òrgans esportius de la Generalitat de Catalunya, els
ajuntaments, consell comarcal, i altres entitats públiques o privades, d’acord amb els convenis que puguin establir-se a la comarca del Baix Penedès.

g) Realitzar tota mena de programes, activitats pròpies i gestió d’instal·lacions
esportives, en col·laboració amb els ajuntaments, consell comarcal i altres
entitats públiques o privades, encaminades al foment, la promoció i el
desenvolupament de la practica física i esportiva, no federada, de tota la població de la comarca del Baix Penedès.

h) En el desenvolupament de totes aquestes activitats, un dels objectius del Consell Esportiu del Baix Penedès, com a generador d’ocupació, consisteix en la intervenció comunitària i la inserció laboral. Realitzant aquestes funcions
individualment, o bé en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i /o altres ens i organismes públics i privats.

Generalitat de Catalunya...
Diputació Tarragona...
Consell Comarcal Baix Penedés...
Consell Esportius de Catalunya...