Sobre…

El Consell

El Consell Esportiu del Baix Penedès som una entitat d’interès públic i social, sense anfany de lucre, amb personalitat jurídica i d’àmbit comarcal.

Com agrupació esportiva, creada en el marc de la Llei de l’Esport de Catalunya, està formada per les associacions escolars, clubs, associacions i federacions esportives, ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Penedès.

Ens centrem en el foment, la promoció i l’organització de l’activitat esportiva, molt especialment en edat escolar, a l’fectes d’executar i gestionar la política esportiva del Consell Comarcal i els ajuntaments del Baix Penedès.

 

 

VALORS:

“La nostra raó de ser és el foment, la promoció i l’organització de l’activitat física amb valors”

Volem ser un referent esportiu a la comarca, amb un alt nivell tècnic i humà a les diferents àrees que treballem i en qualsevol entorn i àmbit social.

El Consell...

 

COMPETÈNCIES:

Les nostres competències estan orientades al foment i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar i activitats de lleure:

  •  Coordinar i organitzar les activitats esportives en edat escolar a la comarca del Baix Penedès.
  • Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius de Catalunya en edat escolar i organitzar-ne les fases prèvies corresponents, junt amb altres programes esportius d’acord amb les directrius que determini la Secretaria General de l’Esport.
  • Assessorar els ajuntaments i el Consell Comarcal, a clubs, escoles i altres entitats esportives del Baix Penedès, en l’activitat esportiva al seu càrrec i, si s’escau, col·laborar en la seva execució.
  • Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l’objecte de cercar la millora qualitativa del personal tècnic i voluntari esportiu que es dedica a l’esport en edat escolar i de lleure no federat.
  • Col·laborar amb els ajuntaments, administracions públiques i les entitats titulars de les instal·lacions esportives de la comarca, per tal d’impulsar-ne el millor ús i activitats físiques i esportives a les mateixes, executant, si s’escau, la seva gestió i execució, mitjançant conveni.
  • Dur a terme les activitats de formació de tècnics, físiques, esportives i de lleure que puguin encomanar els òrgans esportius de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments, consell comarcal, i altres entitats públiques o privades, d’acord amb els convenis que puguin establir-se a la comarca del Baix Penedès.
  • Realitzar tota mena de programes, activitats pròpies i gestió d’instal·lacions esportives, en col·laboració amb els ajuntaments, consell comarcal i altres entitats públiques o privades, encaminades al foment, la promoció i el desenvolupament de la practica física i esportiva, no federada, de tota la població de la comarca del Baix Penedès.
  • En el desenvolupament de totes aquestes activitats, un dels objectius del Consell Esportiu del Baix Penedès, com a generador d’ocupació, consisteix en la intervenció comunitària i la inserció laboral. Realitzant aquestes funcions individualment, o bé en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i /o altres ens i organismes públics i privats.
Generalitat de Catalunya...
Diputació Tarragona...
Consell Comarcal Baix Penedés...
Consell Esportius de Catalunya...