Llei de

Transparència

Estatuts

Veure PDF Estatuts…

Constitució

Segons consta al Decret 267/1990 i al 8/1999 i als propis estatuts el El Consell Esportiu del Baix Penedès és una agrupació esportiva, creada en el marc de la Llei de l’Esport de Catalunya, formada per les associacions escolars, clubs,
associacions o federacions esportives, ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Penedès.

Es dedica al foment, la promoció, la gestió de serveis i activitats inherents i
complementaries a l’activitat física i esportiva. De manera molt especial al foment, la promoció i l’organització de l’activitat esportiva en edat escolar de caràcter no obligatori a la comarca del Baix Penedès, als efectes d’executar i gestionar la política esportiva del Consell Comarcal i els ajuntaments del Baix Penedès, podrà establir els corresponents convenis de col·laboració.

Entre els estaments que el formen s’escullen en assemblea els corresponents representats a la Comissió Directiva, la qual elegeix el president del Consell Esportiu d’entre els seus components.

 

 

Règim Econòmic

 

Llei de Transparència

La Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, neix de la necessitat de regular a nivell autonòmic conceptes bàsics com són la transparència, l’accés a la informació, el bon govern i el govern obert per poder parlar d’una administració que dóna compliment al principi de legalitat i de qualitat en els seves actuacions.

Generalitat de Catalunya...
Diputació Tarragona...
Consell Comarcal Baix Penedés...
Consell Esportius de Catalunya...